Image

Эцэг эх, сурагчийн асуулга

Таны хариулт баримт нотолгоонд тулгуурласан байх ёстой анхаарна уу.